จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

เรียน สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ขอการจัดงานเพื่อหารายได้ นำไปใช้จ่ายในการก่อสร้างวัดและดำเนินกิจการต่างๆของทางวัด งานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้รับยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น๒๖,๔๖๕ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๘๔๖,๐๐๐ บาท จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอเมริกา คณะกรรมการวัดขอขอบพระคุณญาติธรรมมั้งหลายที่ได้ร่วมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครั้งที่ ๑ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างวัด และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของวัดดังนี้

งานก่อสร้างวัด  คณะกรรมการขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างวัดซื่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

 • ·       ส่วนของการปรับพื้นที่ (ค่าขอใบอนุญาต ค่าขนย้ายสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ค่าถางป่าและปรับระดับพื้นผิว) เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์
 • ·       ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และกุฏิขนาดเล็ก เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ซื่งเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างที่สูงมาก ในขณะที่ปัจจุบัน วัดมีเงินที่ได้รับจากการบริจาคมั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ เงินจำนวนนี้ต้องแบ่งไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆของวัด ที่ประชุมคณะกรรมการจืงเห็นควรให้ชะลอการดำเนินงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะมีเงินทุนมากเพียงพอสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างวัด

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการก่อสร้างวัด เนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ที่จะนำไปใช้จ่ายในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ อาทิเช่นอาคารอเนกประสงค์ กุฎิขนาดเล็กจำนวนหลายหลังในพื้นที่ป่า คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดต่อไป

การดำเนินการเกี่ยวกับที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์ ปัจจุบันคณะกรรมการได้เช่าบ้านเลขที่ 520 Lewis St., Englewood, FL 34223 เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ในระหว่างที่รอการก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ ขณะนี้ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟ เป็นเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ (๓๒,๐๐๐ บาท) ต่อเดือน

ท่านพระอาจารย์เทียบ ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดป่าซาราโซต้า ท่านอาจารย์เทียบ ซึ่งเดิมบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ท่านได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าซาราโซต้า ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ท่านได้เมตตา ทุ่มเทถ่ายทอดพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการฝึกสมาธิ ให้แก่ญาติโยมทั้งคนไทยและต่างชาติ ในขณะเดียวกัน ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมและ ปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่พวกเราเป็นอย่างมาก หลังจากงานทอดกฐินสามัคคีที่ผ่านมา ท่านได้ปรารภกับญาติธรรมว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะจำวัดอยู่ที่วัดป่าซาราโซต้าจนถึงช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๖๑ แล้วท่านจะออกเดินทางไปปลีกวิเวกเพื่อปฎิบัติธรรม พวกเรารู้สึกใจหาย แต่ก็เคารพในปฏิปทาของท่าน และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เทียบสำหรับข้อคิด หลักธรรม และพระธรรมคำสอน ที่ท่านได้เพียรถ่ายทอดให้พวกเราตลอดมา

การสรรหาเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาอย่างถาวร การสรรหาพระภิกษุสงฆ์สายวัดป่าที่สามารถถ่ายทอดธรรมะ สนทนาธรรม ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา เทศน์เป็นภาษาอังกฤษได้ดี และเป็นพระภิกษุที่เข้าใจพื้นเพของวัฒนธรรมไทยและอเมริกัน เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับของทั้งคนในพื้นที่ และผู้สนับสนุนวัดป่าซาราโซต้าที่อยู่ที่ประเทศไทยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

แผนการในระยะยาว คณะกรรมการวัดมีเป้าหมายที่จะนิมนต์พระภิกษุที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพเลื่อมใส เป็นพระนักเทศน์ สามารถถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน และชี้แนะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาติโยมได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้าและญาติโยม ได้มีการประชุมปรึกษากันอย่างต่อเนื่องในหลายระดับ และได้มีการติดต่อกับวัดต่างๆ ทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาคุณ Matt Sabo ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัด ได้ไปเยือนวัดป่าหลายแห่งในอเมริกา เช่น Temple Forest Monastery (รัฐนิวแฮมเชอร์) ซึ่งเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชา คุณ Alex ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่สนับสนุนวัดป่าซาราโซต้า ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่วัด Forest Dhamma Monastery (รัฐเวอร์จิเนีย) เพื่อมาเยี่ยมชมวัดป่าซาราโซต้าอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ดร.วิกรม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้าชุดปัจจุบัน ได้ติดต่อกับพระสงฆ์อีกหลายๆรูปในรัฐฟลอริดาและในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้เนื่องจากพระภิกษุที่บวชและปฎิบัติในสายวัดป่า จะมีอยู่ในประเทศไทย ศรีลังกา และพม่าเท่านั้น

ในระหว่างที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาอย่างถาวร คณะกรรมการวัดจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทย รวมถึงพระธรรมทูตจากประเทศไทยหรือศรีลังกา ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอเมริกา ให้มาพำนักที่วัดป่าซาราโซต้าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสฟังและศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีพระภิกษุมาพำนักที่วัดป่าซาราโซต้าหลายรูป เช่น ท่านเดวิดจากวัดป่าธรรมศาลา (รัฐมิชิแกน) ท่านโรเบิร์ตจากวัด Forest Dhamma Monastery (รัฐเวอร์จิเนีย) ท่านอาจารย์เทียบจากวัดนอร์ธแคโรไลนา และท่านรอน จากซานดิเอโก นอกจากนี้เมื่อปี ๒๕๖๑ วัดป่าซาราโซต้าได้ให้การต้อนรับพระเกจิอาจารย์หลายรูปด้วยกัน ได้แก่หลวงปู่ทองอินทร์ แห่งวัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด ท่านเจ้าคุณวิธูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม และท่านเจ้าคุณวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม (เมืองคิสซิมมี่ ฟลอริดา) ยังความปลื้มปิติให้แก่พวกเราชาววัดป่าซาราโซต้าเป็นอย่างมาก และนับเป็นบุญกุศลของพวกเรา ที่ได้มีโอกาสกราบและฟังธรรมะ จากพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้แก่พวกเรา

นอกจากนี้ คุณจอห์น (John Raab) และคุณแดง สองสามีภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้บุกเบิกก่อสร้างวัดป่าซาราโซต้า หลังจากที่อยู่ในอเมริกาหลายสิบปี ปัจจุบันท่านทั้งสองได้กลับไปอยู่ที่อ.ปากช่อง ท่านได้เพียรพยายามอย่างไม่ลดละ ที่จะติดต่อวัดป่าหลายแห่งทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทย เพื่อนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ ให้มาเยี่ยมชมวัดป่าซาราโซต้าและรับวัดไว้เป็นวัดสาขา โดยท่านทั้งสองได้เดินทางไปกราบพระอาจารย์ Geoff ที่วัดเมตตา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) และพระอาจารย์กรุณาธัมโม ที่วัดป่าอภัยคีรี (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ซึ่งพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ เป็นพระภิกษุชาวอเมริกันที่ได้บวชเรียนที่ประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่จะกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าในประเทศอเมริกา คุณจอห์น และคุณแดงยังได้ไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์อีกหลายท่าน ณ วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ และวัดมาบจันทร์ จ.ระยอง โดยท่านพระอาจารย์อนันต์ เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ ได้เมตตาให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า อาจจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์อนันต์มาเยี่ยมชมวัดป่าซาราโซต้าด้วยตนเองต่อไป

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพระสงฆ์ที่จะมาเยี่ยมเยียนวัดป่าซาราโซต้า คณะกรรมการวัดยินดีรับเงินบริจาคจากทุกท่านที่มีความประสงค์จะทำบุญ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในระหว่างที่ทางวัดกำลังสรรหาพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมาประจำที่วัดป่าซาราโซต้า ขอให้ญาติโยมชาววัดป่าซาราโซต้า ศึกษาธรรมะ ฟังข้อคิดดีๆจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศไทยหลายท่าน ได้แนะนำให้เริ่มศึกษาธรรมะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จากสื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ เช่น www.nalanda.org.my และ www.paccaya.org เป็นต้น

หากท่านมีคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสรรหาพระสงฆ์ที่จะมาเยี่ยมเยียน หรืออยู่ประจำวัดป่าซาราโซต้า ทางคณะกรรมการวัดยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำ กรุณาติดต่อเรา

การระดมทุนเพื่อสร้างวัดป่าซาราโซต้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่และก่อสร้างวัดนั้น ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ยอดเงินสะสมที่ทางวัดมีในขณะนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่การก่อสร้างตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังมีส่วนของค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงตัวอาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการจึงดำเนินการหารายได้โดยวิธีต่างๆเช่น จัดงานเทศกาลอาหารไทยปีละสองครั้ง ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี งานขายของ (garage sales) ซึ่งเป็นการขายของมือสองคุณภาพดี ที่ได้รับจากการบริจาค และนำรายได้จากการขายเข้าวัด หากท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยงาน หรือมีความคิดที่จะระดมทุนโดยใช้วิธีอื่น ทางวัดยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกๆท่าน

ปัจจุบันนี้ วัดป่าซาราโซต้ายังขาดทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดอีกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการวัดจึงใคร่ขอสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมศรัทธา มาร่วมกันสร้างวัดป่าซาราโซต้าเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

อนุโมทนาบุญทุกท่าน

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า


 • Thank Volunteers for Community Dhamma Service
  Thank Volunteers for Community Dhamma Service

  To all volunteers:  We at the Sarasota Forest Monastery (SFM) are so grateful for your hard work! Your participation at the Dhamma Community Service on Sunday, March 26, 2023, was […]


 • DeSoto Acres Yard Sales 2023
  DeSoto Acres Yard Sales 2023

  To all volunteers: The Board of Sarasota Forest Monastery (SFM) is so appreciative of your help with the fundraising event at DeSoto Acres Yard Sales. Thanks to your hard work, […]


 • Please welcome Chao Khun Keng Khemako
  Please welcome Chao Khun Keng Khemako

  The moment that we all have been waiting for has arrived. Finally we have an opportunity to meet with Tahn Chao Khun Keng and Phra Ajahn Jiab once again at […]