จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

เรียน สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ขอการจัดงานเพื่อหารายได้ นำไปใช้จ่ายในการก่อสร้างวัดและดำเนินกิจการต่างๆของทางวัด งานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้รับยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น๒๖,๔๖๕ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๘๔๖,๐๐๐ บาท จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอเมริกา คณะกรรมการวัดขอขอบพระคุณญาติธรรมมั้งหลายที่ได้ร่วมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครั้งที่ ๑ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างวัด และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของวัดดังนี้

งานก่อสร้างวัด  คณะกรรมการขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างวัดซื่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

 • ·       ส่วนของการปรับพื้นที่ (ค่าขอใบอนุญาต ค่าขนย้ายสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ค่าถางป่าและปรับระดับพื้นผิว) เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์
 • ·       ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และกุฏิขนาดเล็ก เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ซื่งเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างที่สูงมาก ในขณะที่ปัจจุบัน วัดมีเงินที่ได้รับจากการบริจาคมั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ เงินจำนวนนี้ต้องแบ่งไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆของวัด ที่ประชุมคณะกรรมการจืงเห็นควรให้ชะลอการดำเนินงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะมีเงินทุนมากเพียงพอสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างวัด

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการก่อสร้างวัด เนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ที่จะนำไปใช้จ่ายในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ อาทิเช่นอาคารอเนกประสงค์ กุฎิขนาดเล็กจำนวนหลายหลังในพื้นที่ป่า คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดต่อไป

การดำเนินการเกี่ยวกับที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์ ปัจจุบันคณะกรรมการได้เช่าบ้านเลขที่ 520 Lewis St., Englewood, FL 34223 เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ในระหว่างที่รอการก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ ขณะนี้ค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟ เป็นเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ (๓๒,๐๐๐ บาท) ต่อเดือน

ท่านพระอาจารย์เทียบ ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดป่าซาราโซต้า ท่านอาจารย์เทียบ ซึ่งเดิมบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ท่านได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าซาราโซต้า ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ท่านได้เมตตา ทุ่มเทถ่ายทอดพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการฝึกสมาธิ ให้แก่ญาติโยมทั้งคนไทยและต่างชาติ ในขณะเดียวกัน ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมและ ปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่พวกเราเป็นอย่างมาก หลังจากงานทอดกฐินสามัคคีที่ผ่านมา ท่านได้ปรารภกับญาติธรรมว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะจำวัดอยู่ที่วัดป่าซาราโซต้าจนถึงช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๖๑ แล้วท่านจะออกเดินทางไปปลีกวิเวกเพื่อปฎิบัติธรรม พวกเรารู้สึกใจหาย แต่ก็เคารพในปฏิปทาของท่าน และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เทียบสำหรับข้อคิด หลักธรรม และพระธรรมคำสอน ที่ท่านได้เพียรถ่ายทอดให้พวกเราตลอดมา

การสรรหาเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาอย่างถาวร การสรรหาพระภิกษุสงฆ์สายวัดป่าที่สามารถถ่ายทอดธรรมะ สนทนาธรรม ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา เทศน์เป็นภาษาอังกฤษได้ดี และเป็นพระภิกษุที่เข้าใจพื้นเพของวัฒนธรรมไทยและอเมริกัน เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับของทั้งคนในพื้นที่ และผู้สนับสนุนวัดป่าซาราโซต้าที่อยู่ที่ประเทศไทยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

แผนการในระยะยาว คณะกรรมการวัดมีเป้าหมายที่จะนิมนต์พระภิกษุที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพเลื่อมใส เป็นพระนักเทศน์ สามารถถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน และชี้แนะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาติโยมได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้าและญาติโยม ได้มีการประชุมปรึกษากันอย่างต่อเนื่องในหลายระดับ และได้มีการติดต่อกับวัดต่างๆ ทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาคุณ Matt Sabo ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัด ได้ไปเยือนวัดป่าหลายแห่งในอเมริกา เช่น Temple Forest Monastery (รัฐนิวแฮมเชอร์) ซึ่งเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชา คุณ Alex ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่สนับสนุนวัดป่าซาราโซต้า ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่วัด Forest Dhamma Monastery (รัฐเวอร์จิเนีย) เพื่อมาเยี่ยมชมวัดป่าซาราโซต้าอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ดร.วิกรม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้าชุดปัจจุบัน ได้ติดต่อกับพระสงฆ์อีกหลายๆรูปในรัฐฟลอริดาและในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้เนื่องจากพระภิกษุที่บวชและปฎิบัติในสายวัดป่า จะมีอยู่ในประเทศไทย ศรีลังกา และพม่าเท่านั้น

ในระหว่างที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาอย่างถาวร คณะกรรมการวัดจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทย รวมถึงพระธรรมทูตจากประเทศไทยหรือศรีลังกา ที่ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอเมริกา ให้มาพำนักที่วัดป่าซาราโซต้าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสฟังและศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีพระภิกษุมาพำนักที่วัดป่าซาราโซต้าหลายรูป เช่น ท่านเดวิดจากวัดป่าธรรมศาลา (รัฐมิชิแกน) ท่านโรเบิร์ตจากวัด Forest Dhamma Monastery (รัฐเวอร์จิเนีย) ท่านอาจารย์เทียบจากวัดนอร์ธแคโรไลนา และท่านรอน จากซานดิเอโก นอกจากนี้เมื่อปี ๒๕๖๑ วัดป่าซาราโซต้าได้ให้การต้อนรับพระเกจิอาจารย์หลายรูปด้วยกัน ได้แก่หลวงปู่ทองอินทร์ แห่งวัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด ท่านเจ้าคุณวิธูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม และท่านเจ้าคุณวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม (เมืองคิสซิมมี่ ฟลอริดา) ยังความปลื้มปิติให้แก่พวกเราชาววัดป่าซาราโซต้าเป็นอย่างมาก และนับเป็นบุญกุศลของพวกเรา ที่ได้มีโอกาสกราบและฟังธรรมะ จากพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้แก่พวกเรา

นอกจากนี้ คุณจอห์น (John Raab) และคุณแดง สองสามีภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้บุกเบิกก่อสร้างวัดป่าซาราโซต้า หลังจากที่อยู่ในอเมริกาหลายสิบปี ปัจจุบันท่านทั้งสองได้กลับไปอยู่ที่อ.ปากช่อง ท่านได้เพียรพยายามอย่างไม่ลดละ ที่จะติดต่อวัดป่าหลายแห่งทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทย เพื่อนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ ให้มาเยี่ยมชมวัดป่าซาราโซต้าและรับวัดไว้เป็นวัดสาขา โดยท่านทั้งสองได้เดินทางไปกราบพระอาจารย์ Geoff ที่วัดเมตตา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) และพระอาจารย์กรุณาธัมโม ที่วัดป่าอภัยคีรี (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ซึ่งพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ เป็นพระภิกษุชาวอเมริกันที่ได้บวชเรียนที่ประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่จะกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าในประเทศอเมริกา คุณจอห์น และคุณแดงยังได้ไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์อีกหลายท่าน ณ วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ และวัดมาบจันทร์ จ.ระยอง โดยท่านพระอาจารย์อนันต์ เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ ได้เมตตาให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า อาจจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์อนันต์มาเยี่ยมชมวัดป่าซาราโซต้าด้วยตนเองต่อไป

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพระสงฆ์ที่จะมาเยี่ยมเยียนวัดป่าซาราโซต้า คณะกรรมการวัดยินดีรับเงินบริจาคจากทุกท่านที่มีความประสงค์จะทำบุญ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในระหว่างที่ทางวัดกำลังสรรหาพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมาประจำที่วัดป่าซาราโซต้า ขอให้ญาติโยมชาววัดป่าซาราโซต้า ศึกษาธรรมะ ฟังข้อคิดดีๆจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศไทยหลายท่าน ได้แนะนำให้เริ่มศึกษาธรรมะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จากสื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ เช่น www.nalanda.org.my และ www.paccaya.org เป็นต้น

หากท่านมีคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสรรหาพระสงฆ์ที่จะมาเยี่ยมเยียน หรืออยู่ประจำวัดป่าซาราโซต้า ทางคณะกรรมการวัดยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำ กรุณาติดต่อเรา

การระดมทุนเพื่อสร้างวัดป่าซาราโซต้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่และก่อสร้างวัดนั้น ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ยอดเงินสะสมที่ทางวัดมีในขณะนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่การก่อสร้างตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังมีส่วนของค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงตัวอาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการจึงดำเนินการหารายได้โดยวิธีต่างๆเช่น จัดงานเทศกาลอาหารไทยปีละสองครั้ง ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี งานขายของ (garage sales) ซึ่งเป็นการขายของมือสองคุณภาพดี ที่ได้รับจากการบริจาค และนำรายได้จากการขายเข้าวัด หากท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยงาน หรือมีความคิดที่จะระดมทุนโดยใช้วิธีอื่น ทางวัดยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกๆท่าน

ปัจจุบันนี้ วัดป่าซาราโซต้ายังขาดทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดอีกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการวัดจึงใคร่ขอสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมศรัทธา มาร่วมกันสร้างวัดป่าซาราโซต้าเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

อนุโมทนาบุญทุกท่าน

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า


 • The Forest
  The Forest

  SFM is a place of peace and harmony, where we respect the natural environment and the living beings that inhabit it. We own 8.7 acres of forest land, which we […]


 • Dhammayut Meeting in Seattle 38/2566
  Dhammayut Meeting in Seattle 38/2566

  Dhammayut Meeting in Seattle 38/2566 Date: June 24 – 25, 2023 The Dhammayut Order in the United States will have its 38th meeting at Wat Washington Buddhavanaram in Auburn, Washington. […]


 • Thank Volunteers for Community Dhamma Service
  Thank Volunteers for Community Dhamma Service

  To all volunteers:  We at the Sarasota Forest Monastery (SFM) are so grateful for your hard work! Your participation at the Dhamma Community Service on Sunday, March 26, 2023, was […]