Categories
Alms Collections Monks in retreat

Bhante in Retreat

Bhante in 3-month Retreat

Bhante Thiep has expressed his wishes to dedicate the next three(3) months for practicing. He shall remain at SFM but will spend most of the time in the woods.

Beginning on Friday, 1/29/2021, Bhante will use a Kuti (a meditation hut) in the wood for practicing. During this time, Bhante will come out from the wood to accept alms at 11:00 a.m. The alms collection would be outside. In case of bad weather, the front porch may be used.

Lay people are welcome to chant or to meditate at SFM, but they will have to practice on their own.

Your cooperation and understanding are greatly appreciated.

ท่านเทียบปลีกวิเวก ๓ เดือน

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคมนี้เป็นต้นไป เป็นเวลา ๓ เดือน อาจารย์เทียบต้องการที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรม สมาธิและวิปัสสนาในป่าของวัดป่าซาราโซต้า ญาติโยมที่ปรารถนาจะถวายอาหารหรือใส่บาตร ท่านเทียบจะออกจากป่า มารับบาตรตอนเช้าในละแวกใกล้เคียงตามปรกติ และจะออกมาอีกครั้งในเวลา ๑๑ นาฬิกาที่ด้านนอกของตัวอาคาร และจะกลับเข้าไปในป่าตามเดิม ถ้าวันไหนมีฝนตก ก็ขอความกรุณาให้ท่านวางอาหารไว้ที่หน้าบ้าน เพราะมีที่ปรกคลุม

ถ้าท่านต้องการที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ท่านเทียบหวังว่าทุกคนเข้าใจและจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ