จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

การซื้อบ้านเพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ได้สำเร็จลงด้วยดี ขอขอบคุณสาธุชนทุกท่านที่บริจาคเงินทำบุญกับวัดป่าซาราโซต้าตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งผู้บริจาคเพื่อการซื้อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเจาะจง ทำให้การซื้อบ้านสำเร็จไปด้วยดี คณะกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่เคยเช่าอยู่หลังนี้ เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของวัด สัญญาในการซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๒๕,๙๔๖.๙๐ ดอลล่าร์ งานก่อสร้างวัด อย่างที่เคยรายงานมาแล้ว การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์ รวมทั้งการปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง มีค่าประเมินเป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ (USD) ความระมัดระวังในการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็น กฎหมายกำหนดว่าเราต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง การปกป้องสัตว์ป่าสงวนเป็นสิ่งจำเป็น เราชาวพุทธเข้าใจเป็นอย่างดี การไม่ทำร้ายสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนี่งในการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา  ที่ดินส่วนหนึ่งของวัดได้ถูกระบุให้เป็นป่าสงวน เจ้าของที่มีหน้าที่บำรุงรักษาตามวิธีและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด… Continue reading จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

Published
Categorized as Newsletter

จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

เรียน สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ขอการจัดงานเพื่อหารายได้ นำไปใช้จ่ายในการก่อสร้างวัดและดำเนินกิจการต่างๆของทางวัด งานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้รับยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น๒๖,๔๖๕ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๘๔๖,๐๐๐ บาท จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอเมริกา คณะกรรมการวัดขอขอบพระคุณญาติธรรมมั้งหลายที่ได้ร่วมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครั้งที่ ๑ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างวัด และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของวัดดังนี้ งานก่อสร้างวัด  คณะกรรมการขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างวัดซื่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ·       ส่วนของการปรับพื้นที่ (ค่าขอใบอนุญาต ค่าขนย้ายสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ค่าถางป่าและปรับระดับพื้นผิว)… Continue reading จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

Published
Categorized as Newsletter