Teachings and Meditation Instructions

Our service starts at 10 a.m. every Sunday. We chant, offer food, and have lunch. Then we meditate and discuss Dhamma for half an hour. You can also meditate in the forest by yourself afterwards.

โดยปรกติแล้วเราจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้าในวันอาทิตย์ หลังจากนั้นจะถวายอาหารแด่พระสงฆ์ แล้วร่วมกันรับประทานอาหาร พระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จก่อนเที่ยง แล้วมารวมตัวกันในอาคารที่พักสงฆ์อีกครั้งเพื่อการภาวนา โดยการนำของพระสงฆ์ สนทนาธรรม

สนทนาธรรมกับผู้สนใจ
Tahn Khema ทุกครั้งเมื่อท่านเขมะมาเยือนวัดป่าซาราโซต้า ท่านจะจัดโปรแกรมการสนทนาธรรม และการนำภาวนากับผู้สนใจ
ครูบาร๊อบเมื่อปี ๒๕๖๐ ท่านมาจากวัดพระ Forest Dhamma (พระอาจารย์ดิ๊ค สีลรัตโน)รัฐเวอร์จิเนีย Tahn Rob from Forest Dhamma in Virginia in 2017.
A nun came to meditate with us in the forest.
Dhamma discussion and guided meditation
Walking meditation